Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy sklep.ctech.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest CTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (dawniej: TGP Katarzyna Kuper), ul. Kujawska 28, 81-862 Sopocie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998786, NIP: 5851498965, REGON: 523493199, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł., dalej zwany Właścicielem
 3. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku korzystania z serwisu dokonuje akceptacji niniejszej Polityki prywatności.
 4. Właściciel przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji umowy o zakup abonamentu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – dalej RODO.
 5. Właściciel przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Właściciel jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Jak zbieramy dane?

 1. Właściciel zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością (Konsumenci), zwani dalej łącznie jako Użytkownicy. Dane jakie są zbierane to: nazwa lub imię i nazwisko, adres, email.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi podawane są mu dobrowolnie, jednak odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia umowy o zakup abonamentu
 3. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, na co należy wyrazić zgodę przy wysyłaniu formularza kontaktowego w Serwisie. Mogą być także gromadzone dane nawigacyjne Użytkowników, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie, na co należy wyrazić zgodę przy wysyłaniu formularza kontaktowego w Serwisie.
 4. Dane Użytkowników będą przechowywane przez rok od przesłania przez Użytkownika pytania poprzez formularz kontaktowy lub złożeniu przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych jak również kurierom.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania.
 7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda informujemy, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
 9. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Serwis jego danych osobowych, jest równoznaczne z usunięciem tychże danych, za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa, zezwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

Mechanizm cookies, adres IP

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Właściciel na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać prezentowane przez Właściciel informacje do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu oparte są o cookie, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookie w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookie są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników.
 3. Właściciel wykorzystuje dwa typy plików cookies: cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookie sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
 4. Właściciel wykorzystuje cookie własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. Właściciel wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Serwis może gromadzić adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Państwa adres IP jest nam pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

Dostęp do danych i zabezpieczenia

 1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie osoby upoważnione przez Właściciela
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Właściciel zapewnia Użytkownikom, którzy pozostawili swoje dane, modyfikacji w każdej chwili. Przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania.
 4. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Właściciel poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni. W odniesieniu do już przekazanych danych zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy, chyba, że
 2. Użytkownik wyrazi odrębnie zgodę na objęcie go nowymi postanowieniami Polityki Prywatności w odniesieniu do wszystkich jego danych przetwarzanych przez Serwis.
 3. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@ctech.pl
 4. Data ostatniej modyfikacji: 20 grudnia 2022 roku.