Regulamin Serwisu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego sklep.ctech.pl zwany dalej „Regulaminem Serwisu” określa zasady jego funkcjonowania.
 2. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.ctech.pl CTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (dawniej: TGP Katarzyna Kuper), ul. Kujawska 28, 81-862 Sopocie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998786, NIP: 5851498965, REGON: 523493199, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej: „Właściciel Serwisu”).
 3. W ramach Serwisu internetowego świadczone są usługi zakupu abonamentu na parkowanie pojazdem na parkingach dostępnych w serwisie internetowym: sklep.ctech.pl
 4. Akceptacja Regulaminu Serwisu jest dobrowolna, ale konieczna w celu skorzystania z zakupu abonamentu na usługę parkingową.

§ 2. Kontakt

Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta z Właścicielem Serwisu są:

 1. E-mail- sklep@ctech.pl
 2. Adres korespondencyjny- CTECH Sp. z o.o., ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot
 3. Infolinia - +48 58 558 80 97

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Przeglądanie zasobów Serwisu internetowego nie wymaga zakładania konta.
 2. Dokonanie zakupu abonamentów parkingowych, wymaga założenia konta.
 3. Aby założyć konto w Serwisie internetowym należy wypełnić formularz rejestracji i podać takie informacje jak:
   a) imię, nazwisko,
   b) adres,
   c) adres e-mail,
   d) numer rejestracyjny pojazdu,
   e) hasło.
 4. Na swoje Konto można logować się w każdej chwili, poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 5. Klient za pomocą formularza wyszukiwania, wyszukuje odpowiedni dla siebie abonament ze względu na okres ważności i obszar obowiązywania.
 6. Podczas wypełniania formularza Klient uzupełnia wymagane dane, zaznacza odpowiednie opcje oraz wyraża odpowiednie zgody.
 7. Po dokonaniu płatności błyskawicznej lub kartą, aktywacja abonamentu następuje niezwłocznie. W przypadku płatności tradycyjnej aktywacja nastąpi po zaksięgowaniu płatności na koncie właściciela Serwisu.

§ 4. Informacje dla konsumentów.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy możliwe jest także w formie elektronicznej.

§ 5. Reklamacja

 1. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Reklamację możesz zgłosić pisemnie tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy podane w niniejszym Regulaminie Serwisu.
 2. Wysyłając reklamację należy precyzyjnie opisać występujące wady w działaniu Serwisu.
 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę.
 4. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego takim sposobem, jakim przesłał zgłoszenie reklamacyjne.

§ 6. Dane osobowe

 1. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest CTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (dawniej: TGP Katarzyna Kuper), ul. Kujawska 28, 81-862 Sopocie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998786, NIP: 5851498965, REGON: 523493199, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do:
  - umożliwiania korzystania z konta Serwisu
  - dokonania płatności za abonament
  - celów rachunkowych ( w tym w szczególności do wystawienia faktury za świadczone usługi )
  - przesyłania droga mailową lub telefoniczną informacji handlowych na podstawie wyrażonej uprzednio zgody na otrzymanie ofert marketingowych
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane Partnerom, Pośrednikom Właściciela Serwisu.
 5. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są uzależnione od celów przetwarzania.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 7. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda informujemy, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody na przetwarzanie danych przed jej cofnięciem.
 8. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana nastąpi przez publikację nowej treści na stronie Serwisu i nie będzie miała wpływu na umowy zawarte przed publikacją.
 2. Niniejszy Regulamin Serwisu obowiązuje od dnia 7 października 2019 do odwołania.