Regulamin Serwisu internetowego

§ 1.Definicja

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. Usługodawca – podmiot świadczący usługi zarządzania i obsługi parkingów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i będący właścicielem niniejszego Serwisu, tj. CTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ul. Kujawska 28, 81-862 Sopocie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998786, NIP: 5851498965, REGON: 523493199, e-mail: biuro@ctech.pl, tel.: 58 558 80 97
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza skorzystać lub korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę
 3. Właściciel - przedsiębiorca, z którym CTECH Sp. z o.o. współpracuje na podstawie odrębnej umowy w zakresie oferowania Usług parkingowych oraz ich zakupu za pośrednictwem Serwisu
 4. Partner - przedsiębiorca inny niż Właściciel, którego oferty i usługi są dostępne do zakupu w Serwisie
 5. Strona internetowa – strona główna https://ctech.pl oraz jej podstrony
 6. Serwis – Serwis internetowy https://ctech.pl prowadzony przez Usługodawcę świadczącego Usługę Pośredniczenia, w którym Usługobiorcy, za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą korzystać z oferowanej Usługi pośredniczenia.
 7. Usługi parkingowe - usługi oferowane Usługobiorcom przez Właścicieli, których wyszukiwanie, rezerwacja oraz zakup następują za pomocą Serwisu. Zakres Usług parkingowych oferowanych w danej chwili przez danego Właściciela będzie wynikał każdorazowo z danych udostępnianych w Serwisie.
 8. Usługi pośredniczenia – usługi oferowane Usługobiorcom przez Usługodawcę, polegające na wyszukiwaniu, rezerwacji oraz zakupie za pośrednictwem Serwisu Usług parkingowych świadczonych przez Właścicieli jak również na umożliwieniu Usługobiorcom uiszczenia zapłaty kwoty wynikającej z otrzymanego Wezwania do zapłaty.
 9. Umowa pośredniczenia– umowa o świadczenie Usług pośredniczenia zawierana między Usługodawcą, a Usługobiorcą.
 10. Umowa – umowa o świadczenie Usług parkingowych zawierana między Usługobiorcą a Właścicielem lub Partnerem.
 11. Oferty – oferty Usług parkingowych świadczonych przez Właścicieli oraz Partnerów prezentowane w Serwisie.
 12. Operator – operator płatności elektronicznych, tj. Autopay S.A.
 13. Wezwanie do zapłaty - wezwanie do zapłaty Kary umownej pozostawione przez pracownika Właściciela lub Partnera za przednią wycieraczką pojazdu, w sytuacji stwierdzenia nienależytego wykonania przez Usługobiorcę Umowy zawartej z Właścicielem lub Partnerem.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 173 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b) ustawy prawo telekomunikacyjne.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu.
 3. Właścicielem Serwisu jest CTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ul. Kujawska 28, 81-862 Sopocie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998786, NIP: 5851498965, REGON: 523493199, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
 4. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie i utrwalenie.
 5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień
 6. Korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę traktowane jest jako zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

§ 3. Zakres usług

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Usługobiorcom zapoznanie się z Usługami parkingowymi oferowanymi przez Właścicieli oraz Partnerów.

2. W ramach świadczenia Usług pośredniczenia, Usługodawca w szczególności:

  • a. prezentuje oferty Usług parkingowych wskazane przez Właścicieli i Partnerów
  • b. umożliwia dokonanie za pośrednictwem Serwisu rezerwacji Usług parkingowych będących przedmiotem Oferty Właścicieli lub Partnerów, jak również dokonywanie za nie płatności elektronicznych za pośrednictwem operatora Autopay S.A.
  • c. pośredniczy w zawieraniu umów z Właścicielami oraz Partnerami;
  • d. doradza oraz dostarcza indywidualne informacje handlowe i Oferty Usługobiorcom, którzy skierowali zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Serwisu;
  • e. umożliwia Usługobiorcom wnoszenie opłat tytułem kar umownych wskazanych w Wezwaniach do zapłaty, a naliczonych przez Właścicieli oraz Partnerów w razie stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorców zasad korzystania z parkingów prowadzonych przez Właścicieli oraz Partnerów;
  • f. nawiązuje i utrzymuje kontakt w celu przekazywania informacji związanych z Ofertami, jak również wspiera Usługobiorców na etapie realizacji zawartych z Właścicielami oraz Partnerami Umów.

§ 4. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga od Usługobiorcy posiadania: urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookie.
 2. Zawieranie Umów wymaga dodatkowo posiadania przez Usługobiorcę aktywnego konta e-mail.
 3. Usługodawca informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług pośredniczenia wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych
 4. Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują występujące zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.

§ 5. Korzystanie z Serwisu.

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Dane podawane przez Usługobiorcę podczas korzystania z Serwisu w związku z procesem rezerwacji Usług parkingowych powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność wynikająca z podania niepoprawnych danych obciąża Usługobiorcę.
 3. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem i zagrażający bezpieczeństwu innych Usługobiorców może skutkować zablokowaniem konta danego Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do:
  • a. korzystania z Serwisu w sposób niepowodujący niedogodności dla innych Usługobiorców;
  • b. niezamieszczania i nieprzesyłania w Serwisie treści, obrazów lub odnośników do stron internetowych naruszających prawa i dobra osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również innych treści niezgodnych z prawem;
  • c. nieposługiwania się przy korzystaniu z Serwisu fałszywymi danymi lub danymi innych osób;
  • d. podejmowania działań mających na celu ingerencję w Serwis, w tym m.in. naruszenie bezpieczeństwa.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach, niebędących własnością Usługodawcy, do których linki zawarto w Serwisie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Usługobiorcy, które uniemożliwiły realizację Usługi pośredniczenia, zawarcie Umowy, rezerwację Usługi parkingowej oferowanej przez Właściciela lub Partnera, takich jak niezapoznanie się z przekazanymi informacjami, brak odpowiedzi na próby kontaktu ze strony Usługodawcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Usługobiorcę danych osoby trzeciej bez jej zgody lub wiedzy.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzeń wykorzystywanych przez Usługobiorcę do korzystania z Serwisu, systemu operacyjnego lub przeglądarki Usługobiorcy, jak również wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Usługobiorcy.
 7. Usługodawca odpowiada za prawidłowe wykonanie Usługi pośredniczenia, w tym za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca nie jest natomiast odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie Usług parkingowych, w tym za samochód i ewentualne szkody powstałe w związku z Usługami parkingowymi.
 8. Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usług parkingowych, spoczywa na Właścicielach oraz Partnerach
 9. W sytuacji, gdy Usługobiorca za pośrednictwem Serwisu dokonał płatności online za rezerwację Usługi parkingowej, a Właściciel lub Partner nie wykonał Usługi parkingowej, Usługobiorca ma prawo żądać zwrotu kwoty rezerwacji od Usługodawcy w ciągu 14 dni od planowanej daty realizacji Usługi parkingowej, tj. daty przyjazdu na parking.
 10. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Usługi Pośredniczenia. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wstrzymania świadczenia Usługi pośreniczenia trwającej nie dłużej niż 72h z przyczyn takich jak niewłaściwe działanie Serwisu, awaria techniczna czy modernizacja Serwisu.

§ 7. Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia Umowy pośredniczenia dochodzi po dokonaniu przez Usługobiorcę płatności za wybraną Usługę parkingową lub dokonania płatności za Wezwanie do zapłaty
 2. Usługobiorca może również skontaktować się z Usługodawcą w celu zawarcia Umowy. Dane kontaktowe wskazane są w rozdziale I ust. 1 Regulaminu.
 3. Do zawarcia Umowy pośredniczenia dochodzi po dokonaniu przez Usługobiorcę płatności za wybraną Usługę parkingową lub dokonania płatności za Wezwanie do zapłaty
 4. Po sfinalizowaniu zakupu Usługi parkingowej, Usługobiorca otrzyma na wskazany w procesie rezerwacji adres e-mail powiadomienie potwierdzające zakup Usługi parkingowej wraz z plikiem PDF do ewentualnego wydruku oraz wiadomość sms.
 5. Po sfinalizowaniu zapłaty za Wezwanie do zapłaty, Usługobiorca otrzyma na wskazany w procesie płatności adres e-mail powiadomienie potwierdzające dokonanie zapłaty.
 6. Po sfinalizowaniu zapłaty za Wezwanie do zapłaty, Usługobiorca otrzyma na wskazany w procesie płatności adres e-mail powiadomienie potwierdzające dokonanie zapłaty.
 7. Usługodawca jest uprawniony do kontaktu z Usługobiorcą w celu przekazywania informacji istotnych dla zawarcia lub wykonania Umowy pośredniczenia, w tym działań wspierających realizację Umowy. O ile co innego nie wynika z treści przesłanych Usługobiorcy dokumentów, Usługodawca jest pośrednikiem, a nie stroną zawieranej Umowy. W razie wykrycia nieścisłości, błędów lub pominięć, Usługobiorca powinien niezwłocznie, po dokonaniu płatności wynikającej z Umowy skontaktować się z Usługodawcą i zgłosić nieprawidłowości.

§ 8. Płatności

 1. Korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę i dokonywanie za jego pośrednictwem zakupu Usług parkingowych oraz płatności za Wezwania do zapłaty jest bezpłatne. Klient zobowiązany jest natomiast do uiszczenia opłaty za wszystkie wybrane przez siebie Usługi parkingowe.
 2. Koszt poszczególnych Usług parkingowych widoczny jest przy poszczególnych Ofertach przedstawionych w Serwisie.
 3. Usługobiorca dokonując zakupu Usług parkingowych za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do opłacenia wybranych Usług parkingowych poprzez jeden z systemów płatniczych online udostępnianych przez operatora płatności online, tj. Autopay S.A.
 4. Opłata za dokonanie płatności za pośrednictwem operatora płatności online ustalana jest przez Operatora.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, zwrot środków wpłaconych przez Usługobiorcę będzie dokonywany w tej samej formie, w jakiej miała miejsce płatność.
 6. Zwrot należności dokonywany jest na to samo konto, z którego dokonano płatności w terminie do 14 dni liczonych od odstąpienia lub rozwiązania Umowy.

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług pośredniczenia świadczonych przez Serwis na podstawie Regulaminu Usługobiorca może składać:
  • a. elektronicznie na adres reklamacje@ctech.pl
  • b. telefonicznie pod numerem 58 558 80 97,
  • c. osobiście w siedzibie Usługodawcy, tj. CTECH Sp. z o.o., 81-862 Sopot, ul. Kujawska 28,
  • d. listownie pisząc na adres Usługodawcy, tj. CTECH Sp. z o.o., 81-862 Sopot, ul. Kujawska 28.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 30 dni od zakończenia Usługi pośredniczenia będącej przedmiotem Umowy
 3. Usługodawca jest podmiotem właściwym do rozpoznania reklamacji z zakresu świadczonych Usług pośredniczenia, w szczególności procesu sprzedaży - poprawności oraz jakości obsługi w procesie sprzedaży Usług parkingowych dostępnych w Ofercie Właścicieli oraz Partnerów, jak również obsługi posprzedażowej.
 4. Reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy przez Właściciela lub Partnera należy kierować bezpośrednio do właściwego podmiotu, z którym Usługobiorca zawarł Umowę, jako do podmiotu właściwego w sprawach dotyczących Umowy.
 5. Reklamacje, wskazane powyżej w ust. 4, rozpoznaje Właściciel lub Partner zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami.
 6. Usługobiorca zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem tożsamego kanału komunikacji jak ten, za pomocą którego przesłał zgłoszenie reklamacyjne

§ 10. Usługi

 1. W ramach wykonywanej Usługi pośredniczenia Usługodawca za pomocą Serwisu umożliwia Usługobiorcom rezerwację i zakup Usług parkingowych oferowanych przez Właścicieli oraz Partnerów, w dniach wybranych przez Usługobiorcę oraz zobowiązuje Usługobiorców do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Właścicielowi lub Partnerowi za wykonanie Usług parkingowych.
 2. W ramach wykonywanej Usługi pośredniczenia Usługodawca za pomocą Serwisu umożliwia usługobiorcom także uiszczenie zapłaty kar umownych naliczonych przez Właścicieli lub Partnerów w związku ze stwierdzeniem naruszenia przez Usługobiorców zasad korzystania z prowadzonych przezeń parkingów.
 3. Usługodawca jest podmiotem właściwym do rozpoznania reklamacji z zakresu świadczonych Usług pośredniczenia, w szczególności procesu sprzedaży - poprawności oraz jakości obsługi w procesie sprzedaży Usług parkingowych dostępnych w Ofercie Właścicieli oraz Partnerów, jak również obsługi posprzedażowej.
 4. Umowa pośredniczenia obowiązuje do momentu wykonania przez Właściciela lub Partnera Usługi parkingowej, do chwili anulowania rezerwacji Usługi parkingowej przez Usługobiorcę lub do chwili skutecznego odstąpienia przez Usługobiorcę od Umowy, której przedmiotem jest Usługa parkingowa albo Usługa pośredniczenia.
 5. Stronami Umowy o wykonanie Usług parkingowych są Właściciele oraz Partnerzy, którzy oferują sprzedaż Usług parkingowych za pośrednictwem Serwisu, oraz Usługobiorcy, którzy dokonują rezerwacji i zakupu tych usług
 6. Dokonanie rezerwacji i zakupu Usług parkingowych na terenie wybranego parkingu oznacza akceptację przez Usługobiorcę Oferty zawarcia odpowiedniej umowy z wybranym Właścicielem lub Partnerem, ceny wykonania Usługi parkingowej oraz regulaminu danego parkingu i jego lokalizacji.

§ 11. Ochrona danych osobowych

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Strony Usługodawca pełni rolę Administratora
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ogólnego rozporządzania o ochronie danych (RODO.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności

§ 12. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie internetowej lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym w Serwisie.
 3. Aktualna wersja Regulaminu zawsze dostępna jest w Serwisie.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.